ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

      ภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม มีห้องปฎิบัติบัติการเพื่อให้นักศึกษาฝึกและทดลองมากกว่า 25 ห้องปฏิบัติการ เป็นห้องปฏิบัติการที่บูรณาการความรู้ที่ศึกษาทางทฤษฎีมาฝึกทดลองภาคปฎิบัติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทักษะการปฎิบัติจริงในด้านวิศวกรรมการวัด และระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ทางอุสาหกรรม รวมถึงทักษะพื้นฐานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมที่จำเป็นในการทำงาน

ห้องปฏิบัติการ (Laboratories)

Lab. วิศวกรรมการวัดคุม

ห้องปฎิบัติการทางด้านวิศวกรรมการวัด ประกอบด้วย
1. Sensors and Transducers
2. Digital & Microcontroller
3. Measurement & Instrument
4. Programmable Logic Controller
5. Industrial Communication & Network
6. HMI and SCADA
7. Industrial Robotics and Machine vision
8. Process Instrument and Process Dynamic
9. Calibration
10. Signal & System, Process Modelling and Simulation
11. Controller Design and Tuning
12. CAD/CAM/CAE
13. Electrical Machine
14. Pneumatic system
15. Internet of Thing (IoT)

Lab. วิศวกรรมระบบควบคุม

ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุม ประกอบด้วย
1. Basic Electrical and Electronics
2. Sensors and Transducer
3. Process control
4. Electrical Machines
5. Sequence Control and Pneumatic

Lab. วิศวกรรมอัตโนมัติ

ปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอัตโนมัติ ประกอบด้วย
1. Automation Engineering Laboratory 1
(พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,การวัดและควบคุม)
2. Automation Engineering Laboratory 2
(Microcontroller, LABVIEW, Process control)
3. Automation Engineering Laboratory 3
(PLC for Process, Factory, Machine Automation)
4. Automation Engineering Laboratory 4
(Process, Factory, Plant Automation)

Lab. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. Robotics
2. Cybernetics
3. Mechanic
4. CAD/CAM/CAE
5. Pneumatic

Scroll to Top
Scroll to Top