แนะนำสาขาวิชา

Instrumentation Engineering

วิศวกรรมการวัดคุมแห่งแรกของประเทศไทย โดยเนื้อหามุ่งเน้นงานทางด้านอุตสาหกรรม  เนื้อหาหลักที่ทำการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือวัดเพื่อการควบคุม รวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม  ผู้ที่จบสาขานี้เป็นที่ต้องการในอุตสากรรมหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปิโตเคมี น้ำมันและแก๊สธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิส อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ อุตสาหกรรมการเกษตร/อาหารและอื่นๆ
<ดูข้อมูลเพิ่มเติม>    

Automation Engineering

เป็นการผสมผสานระหว่างงานเชิงวิศวกรรมกับการจัดการทางด้านสารสนเทศที่มุ่งเน้นให้ ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน อาทิเช่น ต้นทุนการผลิต คุณภาพและ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการทำงาน สภาวะของสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการปรับอัตราการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด รวมถึงการบริหารและการจัดการในอุตสาหกรรม
<ดูข้อมูลเพิ่มเติม>
 

Control Engineering

วิศวกรรมระบบควบคุมเป็นสหวิทยาการที่ครอบคลุมการศึกษาไม่เพียงแต่ด้านทฤษฎีระบบควบคุม แต่ยังศึกษาถึงพลวัตของระบบ  ศึกษาการใช้งานอุปกรณ์วัด  ศึกษาการใช้งานและการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล ทั้งคอมพิวเตอร์ และไมโครคอนโทรเลอร์   และศึกษาการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมและรูปแบบการควบคุมเฉพาะในทางอุตสาหกรรม 

<ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

 

Mechatronic Engineering

เป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วย วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อการออกแบบและสร้างชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ Mechatronic มาจากการผสมคำว่า Mechanics และ Electronics โดยวิศวกรจากบริษัท Yakawa Electric ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมด้านต่างๆ มาผสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อนำผลไปพัฒนาในงานอุตสาหกรรมอย่างสมบูรณ์
<ดูข้อมูลเพิ่มเติม>
Scroll to Top
Scroll to Top