วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้ร่วมมือกันปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณพื้นที่ของภาควิชาฯ มีการทำความสะอาดและทาสีพื้นที่ใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

November 23, 2020-Delta Electronics (Thailand) PCL. opened the Innovation Engineering Co-working Space at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and donated new Delta robots, industrial automation equipment and interactive display products to the Delta Industrial Automation Lab at the KMITL Faculty of Engineering.

วันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท Yanmar S.P. ได้บริจาคเครื่องวัดเก่าจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย Surface Plate Pistion Ring Tension Test  Balance Scale Shinko Model HG-5000 และ Microscope ให้กับภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาควิชาได้จัดโครงการ Ready4Work2021 ภายใต้การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4.0 แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในสายงานให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ภายในงานมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.และคณะได้เดินทางมาให้กำลังใจอาสาสมัครประจำศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งอาสาสมัครมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ สจล.ทุกภาคส่วน รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรของภาคฯ ที่ร่วมจิตอาสาในวันดังกล่าวด้วย   อนึ่งภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ส่งคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับมอบหมายประจำวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ตลอดไป

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564   กิจกรรม Ins.ต่อเนื่อง 64’s Zoom Meeting เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นการพบปะหารือและแนะนำแนวทางการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม(ต่อเนื่อง) ซึ่งภายในห้องงานประชุมออนไลน์ มีคณาจารย์บริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับ แผนการเรียนการสอน และตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ   รวมถึงการเรียนการสอนและการจัดการตนเองในช่วงโควิด-19 ระบาดอีกด้วย 

Scroll to Top
Scroll to Top