วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้ร่วมมือกันปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณพื้นที่ของภาควิชาฯ มีการทำความสะอาดและทาสีพื้นที่ใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท Yanmar S.P. ได้บริจาคเครื่องวัดเก่าจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย Surface Plate Pistion Ring Tension Test  Balance Scale Shinko Model HG-5000 และ Microscope ให้กับภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาควิชาได้จัดโครงการ Ready4Work2021 ภายใต้การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4.0 แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในสายงานให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ภายในงานมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

Scroll to Top