วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ได้ร่วมมือกันปรับปรุงทัศนียภาพในบริเวณพื้นที่ของภาควิชาฯ มีการทำความสะอาดและทาสีพื้นที่ใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 25 มีนาคม 2564 บริษัท Yanmar S.P. ได้บริจาคเครื่องวัดเก่าจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย Surface Plate Pistion Ring Tension Test  Balance Scale Shinko Model HG-5000 และ Microscope ให้กับภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนต่อไป

วันที่ 3 เมษายน 2564 ภาควิชาได้จัดโครงการ Ready4Work2021 ภายใต้การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4.0 แนวทางของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต มีวิทยากร ซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีความเชี่ยวชาญในสายงานให้เกียรติร่วมบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ภายในงานมีนักศึกษาและคณาจารย์ของภาควิชาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.และคณะได้เดินทางมาให้กำลังใจอาสาสมัครประจำศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งอาสาสมัครมีทั้งผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของ สจล.ทุกภาคส่วน รวมถึงคณาจารย์ และบุคลากรของภาคฯ ที่ร่วมจิตอาสาในวันดังกล่าวด้วย   อนึ่งภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้ส่งคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นจิตอาสาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับมอบหมายประจำวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ตลอดไป

วันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564   กิจกรรม Ins.ต่อเนื่อง 64’s Zoom Meeting เริ่มตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นการพบปะหารือและแนะนำแนวทางการศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม(ต่อเนื่อง) ซึ่งภายในห้องงานประชุมออนไลน์ มีคณาจารย์บริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจำวิชาคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับ แผนการเรียนการสอน และตอบคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆ   รวมถึงการเรียนการสอนและการจัดการตนเองในช่วงโควิด-19 ระบาดอีกด้วย 

Scroll to Top